Regulamin sklepu internetowego www.lofty-home.pl

Data publikacji: 02.08.2021

1. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym https://www.lofty-home.pl (zwany dalej: Sklep Internetowy lub Sklep) prowadzony jest przez Marzenę Rewers prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG, NIP: 645-170-59-93, REGON:386268500.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż mebli, oświetlenia oraz akcesoriów (obrazy, plakaty itd.) z wykorzystaniem sieci internet.

3. Definicje

 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług, który określa warunki korzystania za Sklepu Internetowego, który prowadzony jest przez Internet. Regulamin opisuje ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep oraz stanowi całość Umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sklepem za pośrednictwem strony internetowej www.lofty-home.pl
 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy, który jest dostępny pod adresem www.lofty-home.pl zbudowany na platformie cyfrowej.
 • Klient - Usługobiorca a więc osoba fizyczna lub prawna, która korzystając ze Sklepu Internetowego zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Użytkownik serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wyświetla stronę internetową Sklepu z zamiarem zawarcia umowy sprzedaży lub w celu sprawdzenia oferty produktów dostępnych w Sklepie.
 • Konsument - zgodnie z art.221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową.
 • Konto - oznaczone indywidualnym loginem i hasłem konto w Serwisie, w którym przechowywane są informacje o adresach dostawy, historii zamówień oraz dane osobowe (imię i nazwisko) osób, które zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności i założyły konto w Serwisie
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie za pomocą, którego Użytkownik składa Zamówienie w Sklepie
 • Formularz rejestracji - formularz, który jest dostępny w Serwisie dla Użytkowników umożliwiający utworzenie Konta.
 • Produkt/Towar - przedmiot (rzecz ruchoma), która jest prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie. Produkty są przedmiotem umowy sprzedaży. 
 • Sprzedawca - Marzena Rewers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZILIO Marzena Rewers pod adresem ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska NIP: 645-170-59-93, REGON:386268500. Kontakt e-mail:marzena@lofty-home.pl lub tel.:+48-607-612-243(opłata za połączenie wg cennika operatora)
 • Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu drogą elektroniczną (poprzez sieć internet), który jest prowadzony przez Usługodawcę
 • Usługodawca - Marzena Rewers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZILIO Marzena Rewers pod adresem ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska NIP: 645-170-59-93, REGON:386268500. Kontakt e-mail:marzena@lofty-home.pl lub tel.:+48-607-612-243 (opłata za połączenie wg cennika operatora)
 • Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Użytkownika lub Konsumenta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu(ów) ze Sprzedawcą które Klient składa za pośrednictwem Sklepu akceptując niniejszy Regulamin
 • Usługa - Sklep Internetowy www.lofty-home.pl, który jest technicznie utrzymywany na serwerach, do których Użytkownik ma dostęp za pomocą sieci WWW (World Wide Web) i odpowiedniej przeglądarki.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz ogólne warunki sprzedaży świadczonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem kanału komunikacji na odległość (internet).

 

I. Ogólne warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

a) Usługa dostarczona jest w formie „jak jest”. Użytkownik ma prawo nieodpłatnego korzystania z Serwisu poprzez przeglądarkę internetową bez prawa do pobierania czy jakiegokolwiek powielania treści umieszczonych w Serwisie

b) Usługobiorca wypełniając Formularz Rejestracji zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta i przechowywaniu informacji podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

 

II. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Usług Usługodawcy

a) Aby Usługa mogła działać w sposób poprawny konieczne jest aby Użytkownik zapewnił we własnym zakresie i na własny koszt komputer klasy PC lub inne narzędzie (tablet, smartfon itd.), którym będzie się posługiwał w celu zapewnienia sobie dostępu do Usługi. Takie urządzenie musi mieć dostęp do sieci internet aby zapewnić dostęp do Usługi

b) Minimalne wymagania techniczne, które są niezbędne w celu korzystania z Usługi

i. Komputer klasy PC lub podobny, tablet lub smartfon który jest w stanie uruchomić przeglądarki internetowe wskazane w tej części Regulaminu, poniżej.

ii. Przeglądarka internetowa, która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera stron internetowych zapisanych w formacie HTML, które są powiązane ze sobą za pomocą sieci internet WWW.

iii. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowsza. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

a) Umowa polegająca na świadczeniu usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym

i. Celem umowy polegającej na świadczeniu usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym jest umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowania się w Serwisie za pomocą Formularza Rejestracji. Usługa prowadzenia konta jest dla Użytkowników Sklepu bezpłatna i ma na celu ułatwienie Użytkownikom zakupów poprzez przechowywanie w Sklepie informacji Użytkownika tak aby nie musiał ich podawać za każdym razem podczas zakupów. Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z usługi polegającej na prowadzeniu konta w sklepie, ponieważ może dokonać zakupów jako gość, bez rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji.
W celu zarejestrowania się w Sklepie należy kliknąć na wybrany Produkt, następnie dodać go do koszyka klikając „Dodaj do koszyka” i „Finalizuj zakupy”. Zostanie wtedy wyświetlona strona kasy, na której znajduje się Formularz Rejestracji. Aby zarejestrować się należy wypełnić pola „Imię”, „Nazwisko”, „E-mail” oraz opcjonalnie podać wybrane hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za dobranie hasła jako zabezpieczenie jego konta w Sklepie.
UWAGA: Jeśli Użytkownik nie poda hasła nie zostanie zarejestrowany w Sklepie – będzie składał zamówienie jako Gość.

ii. Następnie konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu poprzez kliknięcie checkboxa (kwadrat znajdujący się po lewej stronie komunikatu „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”). Akceptacja Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Usługobiorcą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest również obligatoryjna zgodnie z celami wskazanymi w Polityce Prywatności.

iii. Po wykonaniu tych czynności i kliknięciu „Kontynuuj” Użytkownik zostanie poproszony o podanie miejsca dostawy (adres, miasto, kod pocztowy, kraj).

iv. Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu, który zostanie wykorzystany zgodnie z Polityką Prywatności tj. do przekazywania informacji o zamówieniu i/lub kontaktu telefonicznego związanego z zamówieniem.

v. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

vi. W kolejnym kroku Usługobiorca zostanie poproszony o wybór metody wysyłki. Wybór metody ma wpływ na cenę Produktu, który znajduje się w koszyku.

vii. Po wyborze metody wysyłki i kliknięciu „Kontynuuj” koszt wysyłki zostanie dodany do ceny „Razem(brutto)”. Koszt transportu jest zawsze widoczny dla Usługobiorcy w pozycji „Wysyłka”.

viii. W kolejnym (czwartym) kroku Usługobiorca może sprawdzić po raz ostatni swoje zamówienie i wypełniony Formularz Zamówienia. Na tym etapie Usługobiorca proszony jest o zaakceptowanie Regulaminu (checkbox), który stanowi całość warunków dla zawieranej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca powinien dokładnie sprawdzić czy podane przez niego dane są poprawne, ponieważ od ich poprawności zależy możliwość zrealizowania zamówienia w terminie.
W tej części Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności

ix. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tego momentu Usługobiorca staje się Klientem Sklepu i zostaje zawarta umowa o świadczenie usług droga elektroniczną, która polega na prowadzeniu Konta w Sklepie. Na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówieniowym zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.

x. Zarówno zakładanie jak również prowadzenie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

xi. Celem świadczenia usługi, która polega na prowadzeniu Konta dla Usługobiorcy jest udostępnienie Klientom sklepu dodatkowych możliwości jak dostęp do historii zamówień, ponowne zamawianie Produktów, dostęp do informacji o aktualnych kodach rabatowych dla Klienta oraz możliwość sprawdzenia ilości punktów, które Klient zgromadził za swoje zakupy w Sklepie. Warunki gromadzenia punktów oraz wykorzystania kodów rabatowych określa odrębny regulamin. Ponadto Klient ma możliwość dodawania produktów jako Ulubionych i taka informacja zostanie zapisana na jego Koncie. Oznaczanie Produktów jako ulubione ma na celu ułatwienie Klientom poruszania się po Sklepie i zachowania Produktów jako ulubione celem późniejszego zakupu.

xii. Klient ma możliwość wglądu w swoje dane, ich zmianę lub usunięcie.

xiii. W celu zalogowanie się do swojego konta należy kliknąć przycisk „Zaloguj” (w kształcie przypominającym człowieka) znajdujący się na każdej stronie Serwisu, w prawej górnej części ekranu, na pasku menu.

xiv. Szczegółowe informacje na temat konta dostępne są dla klientów po zalogowaniu. Klient może zmienić podane dane w następujący sposób:

1. Zalogować się do swojego Konta zgodnie ze wskazówkami powyżej.

2. Wybrać po lewej stronie ekranu zakładkę „Informacje” aby zmienić swoje dane logowania oraz hasło. Uwaga: do zmiany hasła konieczne jest podanie obecnego hasła. W tej części Klient może również zapisać się do biuletynu informacyjnego

3. Wybrać po lewej zakładkę „Adresy” w celu podania adresów dostawy. Klient może wg własnej decyzji podać jeden lub więcej adresów dostawy. Jeśli klient planuje odbiór zamówionego Towaru w innym miejscu niż jego miejsce zamieszkania ma taka możliwość. Klient ponosi odpowiedzialność za adresy wprowadzone za pomocą tej zakładki oraz podczas zakupów i oświadcza, że odbierze zakupiony Produkt(y) pod wskazanym adresem

4. Wybrać po lewej stronie zakładkę „Historia zamówień” aby zobaczyć kompletną historię zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie. Nie ma możliwości usunięta tych danych ze Sklepu. W tej zakładce Klient ma możliwość sprawdzenia

a) szczegółów złożonych zamówień poprzez kliknięcie przycisku „Szczegóły”. Po kliknięciu „Szczegóły’ Klient zobaczy historię swojego zamówienia jak datę przyjęcie zamówienia, płatności oraz szczegóły dotyczące wysyłki i dostawy. W tej części Klient może poprosić o wygenerowanie formularza zwrotu poprzez zaznaczenie produktu, który chce zwrócić („ptaszek” w kwadracie po lewej stronie Produktu) oraz podanie przyczyny zwrotu. Szczegóły dotyczące zwrotów opisane są w innej części Regulaminu.

b) Ponownego zamówienia tych samych Produktów poprzez kliknięcie przycisku „Zamów ponownie”

5. Wybrać po lewej stronie zakładkę „pokwitowania” aby zobaczyć Pokwitowania a więc dokumenty potwierdzające zwrot gotówki za zwrócone Produkty.

6. Wybrać po lewej stronie zakładkę „Vouchery”, które zostały wygenerowane przez Sklep wyłącznie dla Klienta. Kody rabatowe służą do realizacji zakupów w sklepie i mogą zostać Klientowi podarowane w ramach promocji lub w przypadku zwrotów, dla których Klient wyraził taka wolę zamiast zwrotu gotówki.

7. Wybranie po lewej stronie zakładki „Zwrot towaru” aby zobaczyć listę złożonych Formularzy Zwrotu oraz pobrać je do wydruku.

8. Wybrać po lewej stronie zakładkę „Moje ulubione” aby zobaczyć listę życzeń z ulubionym produktami. W tej zakładce Klient może łatwo udostępnić ulubione Produkty za pomocą sieci społecznościowych lub innych systemów przechowywania i rozpowszechniania treści. Użycie opcji udostępniania przez Klienta jest dobrowolne jednakże obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z regulaminami zewnętrznych stron oraz sieci społecznościowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki prawne korzystania z funkcji udostępniania przez Klienta lub Usługobiorcę.

9. Wylogowanie z Konta następuje po wybraniu przez Klienta opcji „Wyloguj”

xv. W przypadku chęci usunięcia Konta ze Sklepu Klient powinien się skontaktować z administratorem korzystając z Formularza Kontaktowego, do którego link znajduje się w stopce każdej strony Sklepu. Szczegóły praw, które przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.

xvi. Obowiązkiem Klienta i Usługobiorcy jest wybranie takiego hasła do Konta w Sklepie aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa (zn. Unikać dat urodzin, imion rodziny czy prostych ciągów znaków). Ponadto obowiązkiem Klienta jest takie przechowywanie danych logowania aby dostęp do nich był niemożliwy dla osób nieupoważnionych. Sklep ani Usługobiorca nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione użycie danych logowania przez osoby nieupoważnione go tego.

xvii. Po zalogowaniu do Konta klient maj możliwość komentowania i wyrażania swojej opinii o zakupionych Produktach w następujący sposób:

1. Należy wybrać zakupiony Produkt w Sklepie

2. Następnie należy wybrać zakładkę „Opinie”, która znajduje się poniżej przycisku dodawania do koszyka.

3. Kliknąć przycisk „Napisz opinię”. Wyświetli się okno, w którym Klient ma możliwość wybrania opinii o produkcie oraz napisania komentarza.

xviii. Komentarze podlegają moderacji i wymagane jest ich zaakceptowanie przez osoby Zarządzające Sklepem. Ma to na celu prezentację wyłącznie prawdziwych komentarzy i usuwanie komentarzy typu SPAM, których celem jest promocja podmiotów. Ponadto Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji komentarzy, które naruszają niniejszy Regulamin i/lub są obsceniczne, zawierają przekleństwa, opinie polityczne czy religijne, nie są związane z Produktem, zawierają w treści jakiekolwiek linki oraz łamią zasady współżycia społecznego.

xix. Zabronione jest dodawanie w Sklepie (w każdym formularzu np.komentarza) jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, bezprawny, naruszającym dobra osobiste innych osób, ich uczucia religijne czy osobiste. Ponadto zabronione jest dodawanie treści stanowiących nieuczciwą konkurencję.

xx. W sytuacji odrzucenia komentarza Klienta nie zostanie on w żaden sposób poinformowany o tym fakcie - komentarz po prostu nie pojawi się na stronie.

xxi. Treść odrzuconego komentarza może być przechowywana przez Sklep lub usunięta wedle uznania Sklepu za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skorzysta z prawa do zapomnienia - wtedy zostanie usunięty ze Sklepu.

xxii. Sklep zastrzega, że Konta Klientów, którzy będą naruszać niniejszy Regulamin a w szczególności będą dodawać treści niedozwolone na podstawie Regulaminu, będą usuwane ze Sklepu. Równocześnie Sklep informuje, że w przypadku osób, które będą wykonywać czynności opisane w punkcie powyżej, w sposób ciągły i zorganizowany zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne i techniczne, które uniemożliwią dalszy dostęp do Sklepu.

xxiii. Dla klientów, z którym została zawarta umowa o świadczenie usług droga elektroniczną, która polega na prowadzeniu Konta w Sklepie Usługodawca może organizować różnego rodzaju akcje promocyjne. Celem tych akcji jest zaprezentowanie Klientowi możliwości zakupu Produktów w obniżonych cenach, przedsprzedaży lub innych akcji, których czas trwania jest indywidualnie określony dla danego produktu lub grupy produktów sprzedawanych w Sklepie. Dokonując zakupu Produktów oferowanych w ramach takich kampanii Klient zawierza umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty za Produkt, od której może odstąpić na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

xxiv. Klient może wziąć udział w kampaniach, o których mowa w punkcie powyżej dobrowolnie i bezpłatnie.

b) Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

i. Klient może dodać do koszyka zakupowego dowolny produkt, który jest dostępny w Sklepie. Poprzez Dostępny należy rozumieć Produkt, którego zakup jest możliwy w momencie przeglądania Sklepu przez Klienta.

ii. Dodanie Produktu do koszyka dostępne jest na stronie Produktu, Kategorii oraz na innych stronach Sklepu.

iii. Dodanie produktów do koszyka nie jest Zamówieniem.

iv. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy i wybrać inne Produkty powinien wybrać przycisk „Kontynuuj zakupy”

v. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien wybrać przycisk „Przejdź do kasy”.

vi. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” po czym Klient zostanie przekierowany na stronę Sklepu, na której znajduje się Formularz Zamówienia.

vii. Jeśli Klient posiada konto w Sklepie powinien kliknąć tekst „Zaloguj się zamiast tego!”

viii. Jeśli Klient nie posiada Konta w Sklepie w Formularzu Zamówienia Klient wprowadza swój adres e-mail, imię i nazwisko.

ix. Jeśli Klient chce założyć darmowe Konto w Sklepie powinien podać hasło. Jeśli hasło nie zostanie podane to Klien będzie składał zamówienie jako Gość.

x. Klient może wybrać przycisk „Zapisz się do Newslettera jeśli chce otrzymywać informacje marketingowe droga elektroniczną.

xi. Aby kontynuować konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności i kliknąć przycisk „Kontynuuj”.

xii. Następnie Klient podaje Adres, Kod Pocztowy, Miasto oraz numer telefonu. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży

xiii. Jeśli Klient nie udostępni danych, o których mowa w punktach powyżej to będzie skutkować odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

xiv. Opcjonalnie Klient może podać dane firmy jeśli dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności. Zastrzegamy sobie, że dla klientów biznesowych, którzy prowadzą działalność gospodarczą mogą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów B2B, lub inne, indywidualnie określone warunki Sprzedaży. Jeśli Klient B2B nie posiada indywidualnej umowy o sprzedaży to mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

xv. W kolejnym kroku Klient wybiera Metodę Wysyłki. Różne Metody Wysyłki są dostępne dla różnych Produktów. W tym kroku klient może dodać komentarz do swojego zamówienia.

xvi. Dla niektórych Produktów jedyną Metodą Wysyłki jest „Darmowa dostawa”. Sklep zastrzega sobie ustalenie Darmowej dostawy dla wybranych Produktów wedle własnego uznania.

xvii. Koszty dostawy są widoczne w formularzu Zamówienia w pozycji „Wysyłka”

xviii. Ze względu na gabaryty i wagę kupowanych Produktów do ceny sprzedaży mogą zostać doliczone różne koszty transportu.

xix. W ostatnim kroku Klient wybiera formę płatności. Dostępne sposoby płatności w Sklepie zostały opisane w kolejnym punkcie. W tym kroku konieczne jest potwierdzenie Klienta, że zgadza się z warunkami świadczenia usług opisywanymi w niniejszym Regulaminie oraz chce zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu tego przycisku przez klienta zostaje zawarta umowa Sprzedaży.

xx. W zależności od wybranego sposobu płatności Klient zostanie przekierowany do bramki płatniczej Przelewy24 lub otrzyma na adres e-mail wiadomość z danymi do przelewu.

xxi. W przypadku gdy Usługodawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności Produktu, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta, który bez dodatkowego terminu będzie miał prawo odstąpić od umowy Sprzedaży. W takim wypadku Usługodawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy w związku z danym zamówieniem.

IV. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

a) Podczas składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient/Usługobiorca ma możliwość samodzielniej zmiany wprowadzonych danych oraz zmianę ilości/typów Produktów, które zostały dodane do koszyka. Zmiana ilości jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku „Koszyk” i wprowadzenie w pozycji „Ilość”  . Usuwanie produktów z koszyka możliwe jest na każdej stronie Sklepu poprzez naciśnięcie ikony koszyka, która znajduje się w prawej, górnej części wyświetlanej strony o raz kliknięciu ikony kosza na śmieci, która znajduje się po prawej stronie każdego produktu, który znajduje się w koszyku.

b) Weryfikacji, zmiany lub usunięcia błędu w Zamówieniu, po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” można wyłącznie poprzez kontakt z biurem obsługi klienta (BOK).

c) Kontakt z BOK możliwy jest:

i. Pod adresem poczty e-mail: bok@lofty-home.pl

ii. Korzystając z formularza kontaktowego.

iii. Pod numerem telefonu: +48-607-612-243

d) Po złożeniu Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na adres podany w Formularzu Zamówienia (w przypadku klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta, o którym mowa powyżej, adres e-mail zostanie pobrany z bazy danych Sklepu pod warunkiem zalogowania się do Sklepu przez Klienta/Usługobiorcę) zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem zamówienia. W przypadku wykrycia przez Klienta błędu ma on prawo skorygować złożone zamówienie w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien się skontaktować z Biurem Obsługi klienta Sklepu Lofty Home korzystając z Formularza Kontaktowego i wybierając odpowiednie zamówienie w zakładce „Numer zamówienia” lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@lofty-home.pl . Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta należy zawsze posługiwać się odpowiednim numerem zamówienia co przyspieszy cały proces. Po dokonaniu korekty Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do zamówienia.

e) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje poprzez:

i. Wysłanie wiadomości e-mail do Klienta zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia”, w której znajdować się będzie unikalny numer zamówienia oraz przedmiot umowy sprzedaży (Produkty) określony co do rodzaju i ilości

ii. Poprzez System informatyczny Sklepu. Klient ma dostęp do treści zawartych umów poprzez Panel Klienta, po zarejestrowaniu, natomiast treść niniejszego Regulaminu dostępna jest z poziomu każdej strony Sklepu.

V. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

a) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie może zostać wypowiedziana przez Klienta/Usługobiorcę w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia.

b) Aby wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta użytkownika Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres bok@lofty-home.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

c) Po otrzymaniu wniosku o wypowiedzenie w/w umowy w ciągu 14 dni nastąpi usunięcie Konta Klienta w Sklepie. Klient otrzyma jeszcze jedną (ostatnią) wiadomość e-mail informującą, że jego Konto zostało usunięte z systemu informatycznego Sklepu i nie będą przechowywane ani przetwarzane.

d) Umowa wygasa w terminie 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia woli w sposób wskazany powyżej w punkcie V.b).

e) Klient będzie miał możliwość ponownego zarejestrowania korzystając z tego samego adresu e-mail jednakże historia jego zamówień nie będzie dostępna z poziomu panelu Klienta.

f) Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku gdy Klient/Usługobiorca dostarcza treści niezgodne z Regulaminem o charakterze bezprawnym. Takie wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

a) Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego dostępu do Sklepu internetowego jednakże nie można wykluczyć jakichś nieprawidłowości w działaniu, które mogą wynikać z działań niezamierzonych Sprzedawcy.

b) Usługobiorcy/Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@lofty-home.pl.

c) Jeśli Klient zdecyduje się złożyć tego rodzaju reklamację zaleca się aby była ona merytoryczna, wyczerpująca i opisująca możliwie najdokładniej przedmiot reklamacji (w szczególności datę wystąpienia nieprawidłowości, zrzut ekranu itd.).

d) Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji najszybciej jak to tylko możliwe jednak nie później ni do 14 dni od otrzymania reklamacji dotyczącej świadczenia usług droga elektroniczną.

e) Usługobiorca otrzyma odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji na adres e-mail,z  którego zostanie wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

VII. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

a) Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie dla Konsumentów oraz Klientów B2B

b) Ceny Produktów prezentowane w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

c) Ogłoszenia, reklamy i cenniki prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

d) Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest podany dla każdego produktu podczas składania zamówienia i zależy od wybranego przewoźnika i rozmiarów przesyłki. Cena przesyłki jest wskazana jako osobna pozycja w Formularzu Zamówienia w sposób widoczny dla klienta/Usługobiorcy.

e) Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są wiążące i nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy Sprzedaży.

f) Jeśli w czasie realizacji umowy Sprzedaży nastąpi zmiana cen w Sklepie to zmienione ceny będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych umów Sprzedaży, zawartych po zmianie.

g) Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób opisany w poprzednich punktach lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@lofty-home.pl 

h) Sprzedawca nie przyjmuje zamówień w formie telefonicznej.

i) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia złożonego przez Klienta/Usługobiorcę. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, która zawierać będzie unikalny numer zamówienia, przedmiot umowy (typ, ilość) oraz sposób płatności oraz wybraną metodę dostawy.

j) Z chwila otrzymania przez Klienta/Usługobiorcę wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy.

k)Klient, który złoży Zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT, bez podpisu. Faktura VAT zostanie dostarczona do Klienta drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia. Taka faktura VAT stanowi wyłączny dowód zakupu Klienta.

VIII. Sposoby dostawy.

a) Dostawa Produktów zamówionych w Sklepie odbywa się przesyłką kurierską (DHL,DPD,Fedex itd.) bez możliwości odbioru osobistego.

b) Klient/Usługobiorca dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy pośród sposobów dostępnych dla wybranego Produktu.

c) Ewentualne koszty dostawy są wskazane w trakcie składania zamówienia w pozycji „Wysyłka”.

d) Termin realizacji zamówienia to czas oczekiwania przez Klienta na zamówione produkty i stanowi czas potrzebny na skompletowanie zamówienia, wysyłkę i dostawę pod wskazany w Formularzu Zamówieniowym lub na Koncie Klienta adres.

e) W przypadku, kiedy Klient wybierze płatność za pobraniem czas realizacji jest liczony od momentu zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem do momentu skompletowania i wysłania Produktów.

f) W przypadku, kiedy Klient wybierze jako formę płatności przelew lub płatności elektroniczne obsługiwane przez Przelewy24 termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym Przelewy24.

g) Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy: paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.

h) O ile Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

i) Jeśli umowa Sprzedaży nie może zostać zrealizowana z powodu tego, że zamówiony przez Klienta Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy przekaże taką informację Klientowi i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

j) Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą zrzeka się jakichkolwiek praw z tytułu utraconych korzyści, odszkodowań lub jakiegokolwiek zadośćuczynienia w przypadku jeśli Produkt będący przedmiotem umowy Sprzedaży jest niedostępny i umowa nie może zostać zrealizowana.

k) Klient ma prawo zbadać przesyłkę przed jej odbiorem od kuriera, w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient sporządza wspólnie z kurierem odpowiedni protokół opisujący uszkodzenia.

IX. Sposoby płatności.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby (formy) płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

b) Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy tj.
Właściciel konta (Sprzedawca): ZILIO Marzena Rewers

Numer rachunku Sprzedawcy: 35114020040000320280085874

Dane banku Sprzedawcy:

BANK: MBANK

IBAN: PL35 1140 2004 0000 3202 8008 5874

BIC/SWIFT: BREXPLPWXXX

Adres banku: MBANK S.A.

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa skr. poczt. 21

c) Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24
Agentem rozliczeniowym tj. firmą, która realizuje płatności elektroniczne dostępne w Sklepie na podstawie zawartej umowy, zwaną w Regulaminie „Przelewy24” jest PayPro Spółką Akcyjną z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań ,wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym,wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do w/w agenta rozliczeniowego (Przelewy24) bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
Formularz reklamacji Przelewy24 dostępny jest tutaj.

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

a) Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1 ]c, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

b) Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta otrzymał Produkt.

c) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi wyrazić taką wolę w formie pisemnej i poinformować o tym facie Sprzedawcę. Forma pisemna może zostać zrealizowana poprzez

i. Skorzystanie z Formularza Zwrotów

ii. Wygenerowanie formularza zwrotów w Panelu Klienta

iii. Pismo napisane samodzielnie pod warunkiem, że posiada wszystkie niezbędne informacje jak numer zamówienia, nazwę  i kod magazynowy przedmiotu, który ma zostać zwrócony oraz jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpienia od umowy.

d) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być podpisane przez Klienta i dostarczone na adres bok@lofty-home.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy tj.
ZILIO Marzena Rewers
ul. Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry
Polska

e) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, które dotyczą zwracanego Produktu
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

f) Zwrot zapłaty za Produkty w przypadku odstąpienia od umowy zostanie zrealizowany niezwłocznie jednak nie później niż 7 dni od otrzymania produktów przez Sprzedawcę.

g) Zwrot płatności nastąpi z wykorzystaniem tych samych sposobów płatności, które wybrał Klient podczas zapłaty za Produkty kupowane w Sklepie chyba, że Klient wyrazi wolę skorzystania z Vouchera (kodu rabatowego), którego równowartość nie może być niższa niż kwota podlegająca zwrotowi. Klient może wykorzystać taki Voucher na zakupy w Sklepie.

h) Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu Produktów na adres wskazany przez Sprzedawcę.

i) O ile nie zostało to określone inaczej przez Strony domyślnym adresem zwrotu Produktów jest następujący adres:
ZILIO Marzena Rewers
ul. Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry
Polska

j) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta możliwe jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

k) Produkty, które są zwracane muszą być kompletne, nie mogą nosić śladów użytkowania oraz powinny posiadać oryginalne opakowanie Producenta. Do zwracanych Produktów Klient musi dołączyć następujące dokumenty:

i. Dowód zakupu (fakturę)

ii. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu)

l) Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć Produkty, które są przez niego zwracane w taki sposób aby zabezpieczyć je przed ewentualnymi uszkodzeniami. W szczególności obowiązkiem Klienta jest wybranie odpowiedniej formy transportu i właściwe oznaczenie przesyłki (np.szkło, ostrożnie itd.) i przekazanie tych informacji firmie przewozowej.

m) Jeżeli Produkty otrzymane przez Sprzedawcę w ramach zwrotu wynikającego z odstąpienia od umowy przez Konsumenta będą niekompletne, będą nosić ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

n) Sprzedawca za każdym rzem, kiedy otrzymuje zwrot od Konsumenta sporządza dokumentację fotograficzną, która może stanowić podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń.

o) Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów / odstąpienia od umowy od przedsiębiorców (firm).

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego towaru.

a) Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.

b) Sprzedawca odpowiada przed Klientem wyłącznie za wady tkwiące w rzeczy w dniu wydania w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi (Konsumentowi)

c) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

d) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

e) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

f) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

g) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

h) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

i) Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy bok@lofty-home.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ZILIO Marzena Rewers ul.Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska lub w innej formie np. za pośrednictwem opcji „Reklamacje” w Koncie Klienta

j) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:
ZILIO Marzena Rewers, ulGliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

k) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

l) W przypadku wadliwości Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

m) Strony oświadczają, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem (Przedsiębiorcy) zostaje wyłączona.

n) W pozostałych kwestiach reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, w szczególności art. 555 [1] - 576[4] (Rękojmia za wady)

XII. Dane osobowe.

a) Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).

b) Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).

c) Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.

d) Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

e) Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

f)  Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

g) Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Postanowienia końcowe

a) Sprzedawca nie jest producentem a Produkty prezentowane w Sklepie zostały wyprodukowane i Wprowadzone do Obrotu na terenie Unii Europejskiej przez inny podmiot gospodarczy. W związku z tym faktem na Sprzedawcy nie ciąży obowiązek weryfikacji zgodności Produktów z obowiązującymi normami i standardami. Obowiązek ten ciąży na Producencie lub przedsiębiorcy, który Wprowadza Towar do Obrotu na teren Unii Europejskiej (Importer).

b) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, - ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. -ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne właściwe przepisy prawa polskiego.

c) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

d) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny mogą zostać skierowane do mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości w przeciwnym razie zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy) .

e) Regulamin obowiązuje od dnia 16 czerwca 2020roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego  zmienionej treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

f) Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego www.lofty-home.pl 

g) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.lofty-home.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

h) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://www.lofty-home.pl//3-regulamin

i) Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.lofty-home.pl//3-regulamin

XIV. PRAWA AUTORSKIE

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego o adresie elektronicznym https://www.lofty-home.pl szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Produktów stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada prawo do dysponowania nimi w ograniczonym zakresie. W/w treści tj. szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Produktów oraz żadne inne informacje pozyskane ze Strony, nie mogą być pobierane, modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Z naszymi produktami odmienisz swoje wnętrze!

Zapisz się do naszego Newslettera

Odbierz kod rabatowy na -30zł na kolejne zakupy w naszym sklepie!

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptują Państwo warunki opisane w  Polityce Prywatności