Wyciąg z Regulaminu

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

a) Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1 ]c, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

b) Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta otrzymał Produkt.

c) Abu skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi wyrazić taką wolę w formie pisemnej i poinformować o tym facie Sprzedawcę. Forma pisemna może zostać zrealizowana poprzez

i. Skorzystanie z Formularza Zwrotów

ii. Wygenerowanie formularza zwrotów w Panelu Klienta

iii. Pismo napisane samodzielnie pod warunkiem, że posiada wszystkie niezbędne informacje jak numer zamówienia, nazwę  i kod magazynowy przedmiotu, który ma zostać zwrócony oraz jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpienia od umowy.

d) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być podpisane przez Klienta i dostarczone na adres bok@lofty-home.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy tj.
ZILIO Marzena Rewers
ul. Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry
Polska

e) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, które dotyczą zwracanego Produktu
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

f) Zwrot zapłaty za Produkty w przypadku odstąpienia od umowy zostanie zrealizowany niezwłocznie jednak nie później niż 7 dni od otrzymania produktów przez Sprzedawcę.

g) Zwrot płatności nastąpi z wykorzystaniem tych samych sposobów płatności, które wybrał Klient podczas zapłaty za Produkty kupowane w Sklepie chyba, że Klient wyrazi wolę skorzystania z Vouchera (kodu rabatowego), którego równowartość nie może być niższa niż kwota podlegająca zwrotowi. Klient może wykorzystać taki Voucher na zakupy w Sklepie.

h) Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu Produktów na adres wskazany przez Sprzedawcę.

i) O ile nie zostało to określone inaczej przez Strony domyślnym adresem zwrotu Produktów jest następujący adres:
ZILIO Marzena Rewers
ul. Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry
Polska

j) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta możliwe jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

k) Produkty, które są zwracane muszą być kompletne, nie mogą nosić śladów użytkowania oraz powinny posiadać oryginalne opakowanie Producenta. Do zwracanych Produktów Klient musi dołączyć następujące dokumenty:

i. Dowód zakupu (fakturę)

ii. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu)

l) Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć Produkty, które są przez niego zwracane w taki sposób aby zabezpieczyć je przed ewentualnymi uszkodzeniami. W szczególności obowiązkiem Klienta jest wybranie odpowiedniej formy transportu i właściwe oznaczenie przesyłki (np.szkło, ostrożnie itd.) i przekazanie tych informacji firmie przewozowej.

m) Jeżeli Produkty otrzymane przez Sprzedawcę w ramach zwrotu wynikającego z odstąpienia od umowy przez Konsumenta będą niekompletne, będą nosić ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

n) Sprzedawca za każdym rzem, kiedy otrzymuje zwrot od Konsumenta sporządza dokumentację fotograficzną, która może stanowić podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego towaru.

a) Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.

b) Sprzedawca odpowiada przed Klientem wyłącznie za wady tkwiące w rzeczy w dniu wydania w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi (Konsumentowi)

c) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.A

d) Kupującym (konsument), może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

e) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

f) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

g) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

h) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

i) Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy bok@lofty-home.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ZILIO Marzena Rewers ul.Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska lub w innej formie np. za pośrednictwem opcji „Reklamacje” w Koncie Klienta

j) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:
ZILIO Marzena Rewers, ul.Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

k) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

l) W przypadku wadliwości Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

m) W kwestiach reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, w szczególności art. 555 [1] - 576[4] (Rękojmia za wady)

Z naszymi produktami odmienisz swoje wnętrze!

Zapisz się do naszego Newslettera

Odbierz kod rabatowy na -30zł na kolejne zakupy w naszym sklepie!

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptują Państwo warunki opisane w  Polityce Prywatności